NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (19/04/2019)

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1/2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

Doanh thu: 38.085.357.725 đồng

Chi phí: 37.133.705.416 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 951.652.309 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/04/2019