NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 (19/10/2020)

Quý 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu: 38.976.690.233 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.761.693.299 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/10/2020