NEWS
Cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (17/01/2020)

 Ông Võ Văn Thành, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

đăng ký bán 10.000 cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Thời gian giao dịch từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

Kết quả giao dịch: 00 cổ phiếu

Lý do: không khớp lệnh.

Người viết : admin Ngày : 17/01/2020