NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO (04/11/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền.

- Chi trả cổ tức bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện 9% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 900 đồng),

trong đó:

             Chi trả cổ tức năm 2020 (lần 3), tỉ lệ thực hiện 2% /cổ phiếu.

             Tạm ứng cổ tức năm 2021 (lần 1), tỉ lệ thực hiện 7% /cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021.

- Ngày thanh toán: 20/12/2021.

 

Người viết : admin Ngày : 04/11/2021