NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (08/01/2019)

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ năm, 28/3/2019

Điạ điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Thành phần tham dự: cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày chốt danh sách cổ đông: 14/02/2019)

Nội dung:   - Báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018

                  - Báo cáo Kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019

                 - Báo cáo trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

                 -  Một số vấn đề khác

 

Người viết : admin Ngày : 08/01/2019