NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (28/05/2020)

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu, 19/6/2020.

Điạ điểm: Phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 28/05/2020