NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (01/04/2019)

Ngày 01/4/2019, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã họp lần thứ I để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS và bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Kết quả:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Quang Tường Thụy

Trưởng ban BKS: Ông Nguyễn Văn Khai

Giám đốc công ty: Ông Lê Hữu Phước

 

Người viết : admin Ngày : 01/04/2019