NEWS
SHAREHOLDER

CÔNG BỐ THÔNG TIN về việc thay đổi địa chỉ thư điện tử của công ty (15/11/2017)

 Kề từ ngày 15/11/2017 địa chỉ thư điện tử  của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn là:

 sfnetco@sfn.vn

Post by : SFN : 15/11/2017