NEWS
SHAREHOLDER

THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2024 (15/02/2024)

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/4/2024

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: 11/3/2024

 

 

Post by : admin : 15/02/2024