NEWS
Cổ đông

SFN Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1) (04/09/2018)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1) như sau:

Mức cổ tức: 6% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2018.

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018.

Người viết : admin Ngày : 04/09/2018

 

SFN Chi bổ sung cổ tức năm 2017 (04/09/2018)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi cổ tức năm 2017 (lần 3) như sau:

Mức cổ tức: 1% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2018

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018

Người viết : admin Ngày : 04/09/2018

 
Người viết : admin Ngày : 10/08/2018

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2018

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2018

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2018

 
Người viết : admin Ngày : 24/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 22/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 14/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 12/03/2018