NEWS
SHAREHOLDER

SFN Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1) (04/09/2018)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1) như sau:

Mức cổ tức: 6% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2018

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018

Post by : admin : 04/09/2018

 

Chi bổ sung cổ tức năm 2017 (04/09/2018)

Chi bổ sung cổ tức năm 2017

Mức cổ tức: 1% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 18/9/2018

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018

Post by : admin : 04/09/2018

 
Post by : admin : 10/08/2018

 
Post by : admin : 19/07/2018

 
Post by : admin : 19/07/2018

 
Post by : admin : 19/04/2018

 
Post by : admin : 24/03/2018

 
Post by : admin : 22/03/2018

 
Post by : admin : 14/03/2018

 

Tai lieu Dai hoi co dong 2018 (12/03/2018)

Chu7o7ng tri2nh

Post by : admin : 12/03/2018