NEWS
Cổ đông

Thông báo Thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh

Thứ năm, 21/05/2010, 04:43 GMT+7


 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
89 Nguyễn Khoái – Quận 4 – TP. HCM                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                             ------oOo------
Số : 03/CP-DLSG                                       TP. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 05 năm 2010
 
 
Kính gởi : -     ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  -     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 
 
-         Tên tổ chức niêm yết   : Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn.
-         Tên giao dịch:                Saigon Fishing Net Joint Stock Company.
-         Tên viết tắt  :                    SFN
-         Trụ sở chính:                  89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
-         Website :                         www.sfn.vn
-         Vốn điều lệ:                   30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
 
        Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh như sau :
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 4103000049 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 14/05/2010 (thay đổi lần thứ 6) :
Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật : VÕ VĂN THÀNH
-  Chức danh                 : Chủ tịch Hội đồng quản trị
-   Sinh ngày : 14/08/1953     Dân tộc : Kinh         Quốc tịch : Việt Nam
-  CMND số : 020588213    Ngày cấp : 16/01/2006   Nơi cấp : CA TP. HCM
-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 411/26 Lê Đại Hành, Phường 11 Quận 11, TP. HCM
-  Chổ ở hiện tại : 411/26 Lê Đại Hành, Phường 11 Quận 11, TP. HCM
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 
       VÕ VĂN THÀNH

 


Người viết : SFN