NEWS
Cổ đông

Thông báo về việc Chi cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt

Thứ ba, 27/04/2010, 06:46 GMT+7


CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
THÔNG BÁO
V/v: Chi cổ tức đợt 2 năm 2009
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

  

- Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn - SFN
  Trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
  Điện thoại : 39400534  -  39430065
- Mã chứng khoán : SFN
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Mức chi cổ tức đợt 2 năm 2009 : 10%  / mệnh giá (1.000đồng/1 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/5/2010
- Ngày nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 : 28/5/2010
- Địa điểm nhận cổ tức :

  Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
  Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn.
 

                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                           CHỦ TỊCH
                                   LÊ HỮU PHƯỚC

 

 


Người viết : sfn