NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên 2010

Thứ hai, 19/04/2010, 04:25 GMT+7


          Ngày 16/4/2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã họp thường niên với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 2.062.380 cổ phần, tương ứng với 68,75% vốn điều lệ.

          Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

  1. - Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009, theo đó tổng doanh thu và thu nhập khác: 133.542.211.647 đồng, tổng lợi nhuận trước thuế: 15.645.448.860 đồng.
  2. - Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2009 do Ban kiểm soát lập ngày 04/3/2010.
  3. - Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2009 do Công ty kiểm toán AISC ký ngày 26/3/2010.
  4. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009, theo đó lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2009 là 5.900.100.000 đồng, đạt tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ,
  5. - Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2010, theo đó dự kiến tổng doanh thu: 150.899.721.000 đồng, tổng lợi nhuận trước thuế: 12.007.526.000 đồng.
  6. - Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính.
  7. - Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện dự án di dời nhà máy đến Khu công nghiệp Tân đô và xây dựng phương án huy động vốn.
  8. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông Võ Văn Thành -đại diện vốn nhà nước- thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh.

     


Người viết : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN