NEWS
Cổ đông

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (lần II)

Thứ hai, 05/04/2010, 09:10 GMT+7


                                     THƯ MỜI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng kính mời

                                  QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA 
                CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 lần hai được tổ chức :

 - Thời gian : 8h30 Thứ sáu - Ngày 16. 04. 2010

 - Địa điểm : Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4

                  Số 85 – 87 đường Tân Vĩnh – Phường 6 – Quận 4 – TP. HCM

Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng cám ơn.  

                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                LÊ HỮU PHƯỚC

_________________________________________________________

 Kính mời Quý cổ đông chọn tập tin đính kèm để xem các thông tin chi tiết

**** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

*** Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

       Biểu 1:  Ủy quyền cho cá nhân

       Biểu 2:  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

 


Người viết : SFN