NEWS
SHAREHOLDER

SFN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2010

Thứ năm, 11/02/2010, 03:30 GMT+7

 

SFN: 02.3.2010 Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ 2010


 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
 
THÔNG BÁO
V/v : TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
 
Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau :
 
1. Thời gian Đại hội : 8h30ngày 03/04/2010
 
2. Địa điểm :Khách sạn CONTINENTAL – 132 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. HCM.
 
3. Nội dung Đại hội :
-         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009.
-         Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009.
-         Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010.
 
4. Điều kiện tham dự :
        -    Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 02/03/2010 đều được tham dự (Công ty xin cáo lỗi Quý Cổ đông vì có sự thay đổi về ngày chốt danh sách cổ đông so với thông báo đã đăng trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 05/02/2010)
        -    Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
 
5. Đăng ký tham dự Đại hội :
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc gởi giấy xác nhận ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trước ngày 08/03/2010 tại văn phòng Công ty – số 89 Nguyễn Khoái – Quận 4 – TP. HCM 
Điện thoại 9430065 – 9400534 – Fax số 9401580 (gặp cô Thảo).
 
6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền, CMND của cổ đông và CMND của người được ủy quyền.
            Cổ đông có thể nhận mẫu giấy ủy quyền tại văn phòng Công ty hoặc tại website Công ty : www.sfn.vn .
 
7. Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2010.
                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                               CHỦ TỊCH
 
                         LÊ HỮU PHƯỚC    

Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 2010

Vui lòng xem file đính kèm


Post by : SFN