NEWS
Cổ đông

SFN CHI CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009

Thứ năm, 24/09/2009, 08:24 GMT+7


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

trân trọng thông báo đến Quý cổ đông

về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 như sau

- Tổ chức niêm yết             : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

  Trụ sở chính                    : 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại                        :  39400534   -  39430065

- Mã chứng khoán              : SFN

- Loại chứng khoán            : cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                         : 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

- Mức chi cổ tức đợt 1 năm 2009         : 10% /mệnh giá (1.000 đồng/1 cổ phiếu)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền   : 08/10/2009

- Ngày đăng ký cuối cùng                    : 12/10/2009

- Ngày nhận cổ tức đợt 1 năm 2009     : 30/10/2009

- Điạ điểm nhận cổ tức                        :

  + đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

  + đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn

                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                             LÊ HỮU PHƯỚC


Người viết : admin