NEWS
Cổ đông

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn chuẩn bị niêm yết cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thứ hai, 11/05/2009, 02:05 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sàigòn đang tiến hành các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định. 

Do việc giao dịch trên sàn Hà Nội và trên sàn TP. Hồ Chí Minh có vài quy định khác nhau, nên Công ty đề nghị quý cổ đông nên lưu ý các quy định về giao dịch chứng khoán của Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


 

COÂNG TY CP DEÄT LÖÔÙI SAØI GOØN

            ----------------------                                           TP. HCM, Ngaøy 9 thaùng 05 naêm 2009

THOÂNG BAÙO

 

Kính gôûi : CAÙC COÅ ÑOÂNG

COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT LÖÔÙI SAØI GOØN

 

Caên cöù Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2009 veà vieäc chuyeån nieâm yeát coå phieáu cuûa Coâng ty ra Sôû giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi.

Hieän nay, Coâng ty ñang tieán haønh thöïc hieän caùc thuû tuïc ñeå hoaøn chænh hoà sô theo quy ñònh.

Do vieäc giao dòch treân saøn giao dòch TP. HCM vaø saøn giao dòch Haø Noäi coù vaøi quy ñònh khaùc nhau neân Coâng ty ñeà nghò Quyù coå ñoâng neân löu yù ñeå coù theå dễ daøng thöïc hieän giao dòch khi coå phieáu cuûa Coâng ty ñaõ nieâm yeát taïi Sôû giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi. Sau ñaây laø moät soá quy ñònh veà giao dòch taïi Saøn giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi :

-         Thôøi gian giao dòch : Töø 8h30 – 11h00 caùc ngaøy laøm vieäc

-         Ñôn vò yeát giaù ñoái vôùi coå phieáu : 100 ñoàng

-         Ñôn vò (loâ) giao dòch : 100 coå phieáu

-         Bieân ñoä dao ñoäng giaù : 7 %

-         Giaù tham chieáu trong ngaøy giao dòch ñaàu tieân : Laáy bình quaân giaù ñoùng cöûa trong 5 ngaøy giao dòch lieàn tröôùc ngaøy giao dòch cuoái cuøng taïi Sôû giao dòch Chöùng khoaùn TP. HCM

-         Phöông thöùc giao dòch : 2 phöông thöùc giao dòch khôùp leänh lieân tuïc vaø giao dòch thoûa thuaän ñöôïc thöïc hieän song song, lieân tuïc trong giôø giao dòch. Giao dòch khôùp leänh lieân tuïc aùp duïng trong tröôøng hôïp nhaø ñaàu tö chöa tìm ñöôïc ñoái taùc giao dòch. Ñoái vôùi leänh giao dòch coù khoái löôïng döôùi 5.000 coå phieáu, nhaø ñaàu tö löïa choïn phöông thöùc giao dòch khôùp leänh. Ñoái vôùi leänh giao dòch coù khoái löôïng töø 5.000 coå phieáu trôû leân, nhaø ñaàu tö coù theå löïa choïn moät trong 2 phöông thöùc giao dòch : khôùp leänh hoaëc thoûa thuaän.

-         Thôøi gian taïm ngöøng giao dòch coå phieáu khi thöïc hieän thuû tuïc chuyeån nieâm yeát toái ña laø 15 ngaøy laøm vieäc.

 

Löu yù : Do quy ñònh cuûa saøn giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi coù loâ giao dòch laø 100 coå phieáu  neân Coâng ty nhaéc nhôû Quyù coå ñoâng sôû höõu moät löôïng leû coå phieáu (döôùi 100 coå phieáu) neân xem xeùt ñeå mua vaøo hoaëc baùn ra soá coå phieáu loâ haøng chuïc maø Quyù coå ñoâng hieän ñang sôû höõu trong thôøi gian coå phieáu Coâng ty coøn nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn TP. HCM cho ñeán khi ñuû loâ giao dòch 100 coå phieáu theo quy ñònh treân saøn giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi.

 

Traân troïng kính chaøo.

 

                                                                                          TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

                                                                                                      CHUÛ TÒCH

                                                                                                   LEÂ HÖÕU PHÖÔÙC


Người viết : admin