NEWS
Cổ đông

THÔNG TIN NỘI BỘ

Thứ hai, 19/04/2009, 22:21 GMT+7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2009 - 2014 BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT


Ngày 15 tháng 4 năm 2009, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sàigòn nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt.

Kết quả:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sàigòn

Ông LÊ HỮU PHƯỚC

Trưởng ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sàigòn

Ông ĐOÀN VĂN DẬU

Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sàigòn

Ông LÊ HỮU PHƯỚC

 


Người viết : admin