NEWS
Cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thứ năm, 07/04/2023, 10:36 GMT+7

 Vào lúc 8g30 ngày thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường A Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, với sự tham dự của 35 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.569.166 cổ phần, có tỷ lệ 89,7% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2022 là 14%. Chi cổ tức năm 2022 lần 2 (tỉ lệ 7%) vào ngày 08/6/2023 theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 08/5/2023.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023;

- Bà Lâm Xuân Thanh giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát (thay cho Ông Nguyễn Văn Khai)

- Phương án di dời nhà máy./.Người viết : admin