NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thứ tư, 15/02/2023, 03:04 GMT+7

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:  vào lúc 8g30 ngày 07/4/2023.

Điạ điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP.HCM.

Danh sách cổ đông dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi nhánh TP.HCM lập ngày 07/3/2023.Người viết : admin