NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO

Thứ tư, 05/10/2022, 10:23 GMT+7

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị cảnh báo

Lý do: vi phạm công bố thông tin (Công bố thông tin không đúng thời hạn quy điịnh)

 Người viết : admin