NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỤ

Thứ năm, 30/06/2022, 09:58 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

* Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Trường thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 01/7/2022

* Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Giàu giữ chức vụ Kế toán trưởng

- Ông Nguyễn Minh Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc

- Ông Lâm Thống Nhứt giữ chức vụ Phó Giám đốc

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 01/7/2022Người viết : admin