NEWS
Cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thứ năm, 31/03/2022, 06:04 GMT+7

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với sự tham dự của 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.052.426 cổ phần, đạt tỉ lệ 71,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí kết quả thực hiện chỉ tiêu - kế hoạch năm 2021, mức chi cổ tức năm 2021, và chỉ tiêu - kế hoạch năm 2022.

 Người viết : admin