NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ năm, 28/01/2022, 05:29 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Ngày họp ĐHĐCĐ: 31/3/2022

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM

Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2022Người viết : admin