NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

Thứ ba, 19/10/2021, 06:10 GMT+7

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 3 năm 2021:

Doanh thu: 14.850.044.341 đồng

Chi phí: 13.355.146.105 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.494.898.236 đồng.Người viết : admin