NEWS
SHAREHOLDER

THÔNG BÁO về việc ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán (12/05/2023)

Ngày 12/5/2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC đã ký hợp đồng số 05.23.190/MOORE AISC-DN1 về việc thực hiện công tác kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn cho niên độ tài chính 2023.

Post by : admin : 12/05/2023

 

THÔNG BÁO chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán (08/05/2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn quyết dịnh chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC để thực hiện công tác kiểm toán cho niên độ tài chính 2023

 

Post by : admin : 08/05/2023

 
Post by : admin : 19/04/2023

 
Post by : admin : 07/04/2023

 
Post by : admin : 07/03/2023

 

THÔNG BÁO (07/03/2023)

Cổ phiếu SFN bị đưa vào diện bị kiểm soát ví chậm công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022. ( Công bố thông tin nghị quyết chọn công ty kiểm toán: 26/5/2022; Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán: 29/12/2022)

Post by : admin : 07/03/2023

 
Post by : admin : 20/02/2023

 

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (15/02/2023)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 họp lúc 8g30 ngày 07/4/2023.

Điạ điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Danh sách cổ đông dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi nhánh TP.HCM lập ngày 07/3/2023.

Post by : admin : 15/02/2023

 
Post by : admin : 18/01/2023