NEWS
SHAREHOLDER

THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2024 (15/02/2024)

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/4/2024

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: 11/3/2024

 

 

Post by : admin : 15/02/2024

 
Post by : admin : 23/01/2024

 
Post by : admin : 19/01/2024

 
Post by : admin : 19/10/2023

 

THÔNG BÁO Chi cổ tức lần 1 năm 2023 (06/09/2023)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền như sau:

 

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

 

- Tỉ lệ thực hiện 5% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng),

 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023.

 

- Ngày thanh toán: 26/10/2023.

Post by : admin : 06/09/2023

 
Post by : admin : 11/08/2023

 
Post by : admin : 22/07/2023

 
Post by : admin : 19/07/2023

 

THÔNG BÁO về việc ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán (12/05/2023)

Ngày 12/5/2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC đã ký hợp đồng số 05.23.190/MOORE AISC-DN1 về việc thực hiện công tác kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn cho niên độ tài chính 2023.

Post by : admin : 12/05/2023