NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2020 (22/06/2020)

Đính chính nội dung thông tin tại chi tiết :

- Lợi nhuận còn lại để chi cổ tức năm 2019: 3.415.586.970 đồng (thay vì 5.586.970 đồng như đã công bố).

Các chi tiết khác không thay đổi

Người viết : admin Ngày : 22/06/2020

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (19/06/2020)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với sự tham dự của 44 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.625.777 cổ phần, đạt tỉ lệ 91,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí kết quả thực hiện chỉ tiêu - kế hoạch năm 2019, mức chi cổ tức năm 2019, và chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Người viết : admin Ngày : 19/06/2020

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (bổ sung) (18/06/2020)

Giới thiệu Ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Người viết : admin Ngày : 18/06/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN (17/06/2020)

quyết định xử phạt vi phạm hành chánh về THUẾ

Người viết : admin Ngày : 17/06/2020

 

THÔNG BÁO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (28/05/2020)

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu, 19/6/2020.

Điạ điểm: Phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 28/05/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/05/2020)

Bà Lê Thị Phương Thảo - phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty và nghỉ việc từ ngày 09/5/2020.

Lý do: nghỉ hưu

Người viết : admin Ngày : 08/05/2020

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2020 (17/04/2020)

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2020:

- Doanh thu: 36.985.690.373 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.008.020.309 đồng

Người viết : admin Ngày : 17/04/2020

 

THÔNG BÁO thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (16/03/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới trân trọng thông báo đến quý cổ đông nội dung tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vì lý do dịch viêm phổi Covid-19 đang lây nhanh, nhằm thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc không tập trung đông người, Công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là trong vòng 30 ngày sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Công ty sẽ công bố thông tin (thay cho thư mời) về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của Công ty để quý cổ đông được biết và đến dự họp.

 

Người viết : admin Ngày : 16/03/2020

 
Người viết : admin Ngày : 05/03/2020

 
Người viết : admin Ngày : 05/03/2020