NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020 (19/01/2021)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

- Doanh thu               : 39.531.863.895 đồng

- Chi phí                     : 35.067.753.824 đồng

- Lợi nhuận trước thuế:  4.464.110.071 đồng

.

Người viết : admin Ngày : 19/01/2021

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 (19/10/2020)

Quý 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu: 38.976.690.233 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.761.693.299 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/10/2020

 

THÔNG BÁO tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (01/09/2020)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 17/9/2020.

Ngày tạm ứng cổ tức: 29/10/2020.

Người viết : admin Ngày : 01/09/2020

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2020

 
Người viết : admin Ngày : 24/07/2020

 
Người viết : admin Ngày : 17/07/2020

 

THÔNG BÁO chi cổ tức lần 2 năm 2019 (30/06/2020)

Chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019.

Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7/2020

Ngày thanh toán: 24/7/2020

Người viết : admin Ngày : 30/06/2020

 
Người viết : admin Ngày : 23/06/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ (22/06/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn họp ngày 22/6/2020 và bầu Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Văn My

Thành viên độc lập HĐQT: Ông Nguyễn Bắc Hải

 

Người viết : admin Ngày : 22/06/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2020 (22/06/2020)

Đính chính nội dung thông tin tại chi tiết :

- Lợi nhuận còn lại để chi cổ tức năm 2019: 3.415.586.970 đồng (thay vì 5.586.970 đồng như đã công bố).

Các chi tiết khác không thay đổi

Người viết : admin Ngày : 22/06/2020