NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 09/03/2022

 

THÔNG BÁO họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (28/01/2022)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Ngày họp ĐHĐCĐ: 31/3/2022

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM

Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2022

Người viết : admin Ngày : 28/01/2022

 
Người viết : admin Ngày : 27/01/2022

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021 (19/01/2022)

Kết quả sản xuất - kinh doanh Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

Doanh thu: 52.573.055.447 đồng

Chi phí: 41.475.487.239 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 11.097.568.208 đồng.

Người viết : admin Ngày : 19/01/2022

 

THÔNG BÁO (04/11/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền.

- Chi trả cổ tức bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện 9% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 900 đồng),

trong đó:

             Chi trả cổ tức năm 2020 (lần 3), tỉ lệ thực hiện 2% /cổ phiếu.

             Tạm ứng cổ tức năm 2021 (lần 1), tỉ lệ thực hiện 7% /cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021.

- Ngày thanh toán: 20/12/2021.

 

Người viết : admin Ngày : 04/11/2021

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021 (19/10/2021)

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 3 năm 2021:

Doanh thu: 14.850.044.341 đồng

Chi phí: 13.355.146.105 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.494.898.236 đồng.

Người viết : admin Ngày : 19/10/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (15/09/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 8) trong thời gian từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 15/09/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (30/08/2021)

 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 7) trong thời gian từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 30/08/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (16/08/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 6) trong thời gian từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 16/08/2021

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2021