NEWS
Cổ đông

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn chuẩn bị niêm yết cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (11/05/2009)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sàigòn đang tiến hành các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định. 

Do việc giao dịch trên sàn Hà Nội và trên sàn TP. Hồ Chí Minh có vài quy định khác nhau, nên Công ty đề nghị quý cổ đông nên lưu ý các quy định về giao dịch chứng khoán của Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Người viết : admin Ngày : 11/05/2009

 

Báo cáo thường niên 2008 (28/04/2009)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Người viết : admin Ngày : 28/04/2009

 

THÔNG TIN NỘI BỘ (20/04/2009)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2009 - 2014 BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

Người viết : admin Ngày : 20/04/2009

 
Người viết : admin Ngày : 17/04/2009

 

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (31/03/2009)

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và chi trả cổ tức lần hai năm 2008 như sau :
1. Thời gian Đại hội : 8h30 ngày 11/04/2009
2. Địa điểm : Khách sạn CONTINENTAL – 132 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. HCM.

Người viết : admin Ngày : 31/03/2009