NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 05/08/2022

 
Người viết : admin Ngày : 30/07/2022

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2022

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỤ (30/06/2022)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

* Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Trường thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 01/7/2022

* Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Giàu giữ chức vụ Kế toán trưởng

- Ông Nguyễn Minh Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc

- Ông Lâm Thống Nhứt giữ chức vụ Phó Giám đốc

Thời gian có hiệu lực: từ ngày 01/7/2022

Người viết : admin Ngày : 30/06/2022

 
Người viết : admin Ngày : 30/06/2022

 

THÔNG BÁO chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán (26/05/2022)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (tên cũ: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ) để thực hiện công tác kiểm toán cho niên độ tài chính 2022.

Người viết : admin Ngày : 26/05/2022

 

THÔNG BÁO (12/05/2022)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhất trí tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước làm Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Nhiệm kỳ 3 năm, từ ngày 01/4/2022 đến 31/3/2025.

Người viết : admin Ngày : 12/05/2022

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2022

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2021 (LẦN 2) (01/04/2022)

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức thực hiện chi cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt.

Tỉ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng)

Ngày chi cổ tức: 23/5/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2022

Người viết : admin Ngày : 01/04/2022

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (31/03/2022)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với sự tham dự của 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.052.426 cổ phần, đạt tỉ lệ 71,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí kết quả thực hiện chỉ tiêu - kế hoạch năm 2021, mức chi cổ tức năm 2021, và chỉ tiêu - kế hoạch năm 2022.

 

Người viết : admin Ngày : 31/03/2022