NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 19/04/2023

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (07/04/2023)

 Vào lúc 8g30 ngày thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường A Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, với sự tham dự của 35 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.569.166 cổ phần, có tỷ lệ 89,7% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2022 là 14%. Chi cổ tức năm 2022 lần 2 (tỉ lệ 7%) vào ngày 08/6/2023 theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 08/5/2023.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023;

- Bà Lâm Xuân Thanh giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát (thay cho Ông Nguyễn Văn Khai)

- Phương án di dời nhà máy./.

Người viết : admin Ngày : 07/04/2023

 
Người viết : admin Ngày : 16/03/2023

 
Người viết : admin Ngày : 07/03/2023

 

THÔNG BÁO (07/03/2023)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị kiểm soát vì vi phạm các quy định về công bố thông tin, cụ thể chậm công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Công bố thông tin nghị quyết chọn công ty kiểm toán: 26/5/2022; Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán: 29/12/2022)

Người viết : admin Ngày : 07/03/2023

 
Người viết : admin Ngày : 20/02/2023

 

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (15/02/2023)

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:  vào lúc 8g30 ngày 07/4/2023.

Điạ điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP.HCM.

Danh sách cổ đông dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi nhánh TP.HCM lập ngày 07/3/2023.

Người viết : admin Ngày : 15/02/2023

 
Người viết : admin Ngày : 18/01/2023

 
Người viết : admin Ngày : 18/01/2023

 
Người viết : admin Ngày : 29/12/2022