NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 16/10/2009

 
Người viết : admin Ngày : 24/09/2009

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (07/08/2009)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2009 đến 30.6.2009

Người viết : admin Ngày : 07/08/2009

 
Người viết : admin Ngày : 17/07/2009

 
Người viết : admin Ngày : 06/06/2009

 
Người viết : admin Ngày : 27/05/2009

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (26/05/2009)

Ngày giao dịch cuối cùng đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM : 03/06/2009

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : Thứ năm -11/06/2009

  
Người viết : admin Ngày : 26/05/2009

 

TT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SFN (26/05/2009)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN CHO CTy CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN ĐƯỢC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI  TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Người viết : admin Ngày : 26/05/2009

 

TỪ NGÀY 04.06.2009, CỔ PHIẾU SFN NGỪNG GIAO DỊCH TRÊN SÀN TP HCM (26/05/2009)

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM CHẤP THUẬN VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT TRÊN SÀN TP.HCM ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU SFN

Người viết : admin Ngày : 26/05/2009

 
Người viết : admin Ngày : 25/05/2009