NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 20/11/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 01/11/2010

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (27/10/2010)

Đến quý 3 năm 2010, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt

- Doanh thu: 32.676.840.989 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 888.117.570 đồng.

Người viết : SFN Ngày : 27/10/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 06/10/2010

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (14/08/2010)

Báo cáo  đã kiểm toán

Người viết : SFN Ngày : 14/08/2010

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 (21/07/2010)

(Báo cáo chưa kiểm toán)

Người viết : SFN Ngày : 21/07/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 21/05/2010

 

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (28/04/2010)

Ông VÕ VĂN THÀNH - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Saigon - nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 27.4.2010.

Người viết : SFN Ngày : 28/04/2010

 
Người viết : sfn Ngày : 27/04/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 22/04/2010