NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 15/04/2011

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 (04/04/2011)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2011, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM.

Người viết : SFN Ngày : 04/04/2011

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (31/03/2011)

Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 - 87 Tân Vĩnh, P.6, Quận 4, TP HCM

Người viết : SFN Ngày : 31/03/2011

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 đã kiểm toán (30/03/2011)

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC (30/03/2011)

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, Ban giám đốc công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn bổ sung thêm Phó giám đốc là Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG (30/03/2011)

Ông NGUYỄN MINH TRƯỜNG giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, thay cho Ông VŨ VĂN LUÂN vì lý do sức khỏe xin nghỉ trước 4 tháng chờ làm thủ tục nghỉ hưu.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (22/02/2011)

Từ ngày 15.11.2011 đến 15.02.2011 Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã mua được thêm 25.500 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Người viết : SFN Ngày : 22/02/2011

 

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (14/02/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 02/4/2011.

Địa điểm  : Hội trường số 85-87 đường Tân Vĩnh - Quận 4 - TP.HCM.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2011

Người viết : admin Ngày : 14/02/2011

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN (09/02/2011)

Về việc bổ sung chức năng kinh doanh vào Giấy phép đăng ký kinh doanh và việc xây dựng phương án - tổ chức phương án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM

Người viết : admin Ngày : 09/02/2011

 
Người viết : sfn Ngày : 25/01/2011