NEWS
Cổ đông

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH 10% LỢI NHUẬN SAU THUẾ (03/11/2011)

Lợi nhuận sau thuế quý 3.2011 tăng 88 % so với cùng kỳ năm 2010.

Người viết : SFN Ngày : 03/11/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 11/10/2011

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (10/10/2011)

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 24/10/2011 đến 24/01/2012

Số lượng đăng ký mua lại : 30.000 cổ phiếu

Người viết : SFN Ngày : 10/10/2011

 

THÔNG BÁO (04/10/2011)

Về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản

Người viết : SFN Ngày : 04/10/2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (20/09/2011)

Từ ngày 15/7/2011 đến ngày 16/9/2011, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã mua lại được 30.400 cổ phiếu SFN để làm cổ phiếu quỹ.

Người viết : SFN Ngày : 20/09/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 12/09/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 14/07/2011

 

THÔNG BÁO MUA CỔ PHIẾU QUỸ (05/07/2011)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ

Người viết : SFN Ngày : 05/07/2011

 
Người viết : sfn Ngày : 21/04/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 16/04/2011