NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 19/01/2013

 
Người viết : SFN Ngày : 15/10/2012

 
Người viết : SFN Ngày : 15/10/2012

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/09/2012)

 Từ ngày 05.8.2012 đến ngày 05.9.2012 Ông Võ Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị SFN đã mua được 5.000 cổ phiếu SFN theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Người viết : SFN Ngày : 06/09/2012

 
Người viết : Cty CP Dệt lưới Sài gòn Ngày : 21/08/2012

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (10/08/2012)

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho thời kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012.

Đơn vị thực hiện: Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM

Người viết : SFN Ngày : 10/08/2012

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (30/07/2012)

 Ông Võ Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn

đăng ký mua 5.000 cổ phiếu SFN để tăng thêm số lượng cổ phiếu sở hữu.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06.8.2012 đến 05.9.2012

Người viết : SFN Ngày : 30/07/2012

 
Người viết : SFN Ngày : 30/07/2012

 

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH 10% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (17/07/2012)

Lợi nhuận trước thuế của Quý 2.2012 giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân: Do thanh lý máy móc thiết bị.

Người viết : SFN Ngày : 17/07/2012

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (17/07/2012)

Quý 2 năm 2012 Công ty Cổ phần Dệt lưới đạt được

- Doanh thu: 42.075.376.572 đồng

- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 2.366.323.050 đồng

Người viết : SFN Ngày : 17/07/2012