NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 18/04/2013

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (31/03/2013)

 Ngày 30 tháng 3 năm 2013, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.220.195 cổ phần, với tỉ lệ 74% trên vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2013

- Sửa đổi - bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty.

Người viết : SFN Ngày : 31/03/2013

 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN (31/03/2013)

 Điều lệ  đã sửa đổi - bổ sung và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Người viết : SFN Ngày : 31/03/2013

 

THÔNG BÁO về việc Phó Giám đốc nghỉ hưu (21/03/2013)

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn trân trọng thông báo

Bà Võ Thị Hùng  thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty do nghỉ hưu từ ngày 01.4.2013

Người viết : admin Ngày : 21/03/2013

 
Người viết : SFN Ngày : 16/03/2013

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 - đã được kiểm toán (15/03/2013)

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM

Người viết : SFN Ngày : 15/03/2013

 
Người viết : SFN Ngày : 15/03/2013

 
Người viết : SFN Ngày : 29/01/2013

 

THÔNG BÁO về việc tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 và CHI CỔ TỨC lần 2 năm 2012 (24/01/2013)

 Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:  ngày 30.3.2013 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM

Tỉ lệ chi cổ tức lần 2 năm 2012 bằng tiền mặt:  7%  / cổ phiếu  -   Thời gian thanh toán: 22. 3. 2013

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐTN 2013 và nhận cổ tức lần 2 năm 2012: 18.02.2013 

Người viết : SFN Ngày : 24/01/2013