NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 12/03/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 20/01/2014

 

THÔNG BÁO về việc tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (20/01/2014)

 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: ngày 28/3/2014

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/02/2014

 

Người viết : SFN Ngày : 20/01/2014

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC (18/01/2014)

 Chi cổ tức lần 2 năm 2013 : ngày 14/3/2014

Tỉ lệ chi cổ tức: 8% trên vốn điều lệ tương đương 800 đồng /cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/02/2014

 

 

Người viết : SFN Ngày : 18/01/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 15/01/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 15/10/2013

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC (31/08/2013)

 - Chi bổ sung cổ tức năm 2012: tỷ lệ 2% ( tức là mỗi cổ phiếu được nhận 200 đồng).

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2013: tỷ lệ 7% ( tức là mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Thời gian chi cổ tức: Ngày 09.10.2013

Người viết : SFN Ngày : 31/08/2013

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (13/08/2013)

 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho thời kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013.

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM

Người viết : SFN Ngày : 13/08/2013

 
Người viết : SFN Ngày : 13/07/2013

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (13/07/2013)

Trong quý 2.2013 lãi suất ngân hàng giảm nhẹ so với quý 1.2013, góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí tài chính trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

Tuy nhiên do thời tiết chuyển đổi, nắng nóng, mưa ít, năng suất đánh bắt thuỷ sản thấp, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất  - kinh doanh của Quý 2.2013.

Kết quả sản xuất  - kinh doanh trong Quý 2.2013 được thể hiện như sau:

Doanh thu: 43.938.915.979 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.572.643.916 đồng

Người viết : SFN Ngày : 13/07/2013