NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (23/02/2024)

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên: thứ sáu, 12 tháng 4 năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ TN: ngày 11 tháng 3 năm 2024

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ TN: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 23/02/2024

 

THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2024 (15/02/2024)

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/4/2024

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: 11/3/2024

 

 

Người viết : admin Ngày : 15/02/2024

 
Người viết : admin Ngày : 23/01/2024

 
Người viết : admin Ngày : 19/01/2024

 
Người viết : admin Ngày : 19/10/2023

 

THÔNG BÁO Chi cổ tức lần 1 năm 2023 (06/09/2023)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền như sau:

 - Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

 - Tỉ lệ thực hiện 5% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023.

 - Ngày thanh toán: 26/10/2023.

Người viết : admin Ngày : 06/09/2023

 
Người viết : admin Ngày : 11/08/2023

 
Người viết : admin Ngày : 31/07/2023

 
Người viết : admin Ngày : 22/07/2023

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2023