NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thứ ba, 02/01/2018, 04:25 GMT+7


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 23/3/2018

Điạ điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Thành phần tham dự: cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày chốt danh sách cổ đông: 06/02/2018)

Nội dung: - Báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017

                  - Báo cáo Kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018

                 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

                 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

                 -  Một số vấn đề khác

Tài liệu: Nghị quyết về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trân trọng,

                                                                                                                   TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                                     Nguyễn Thị Thúy


Người viết : admin

 

Các tin khác :