NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017

Thứ tư, 06/09/2017, 03:38 GMT+7

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

được chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/9/2017.

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017.

3. Tỉ lệ:

- Chi bổ sung cổ tức năm 2016: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng).

- Chi cổ tức lần 1 năm 2017: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).


THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

 chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/9/2017.

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017.

3. Tỉ lệ:

- Chi bổ sung cổ tức năm 2016: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng).

- Chi cổ tức lần 1 năm 2017: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

4. Điạ điểm nhận cổ tức:

- Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 06/10/2017 (vui lòng xuất trình CMND khi đến nhận cổ tức).

- Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


Người viết : admin