NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 07/07/2015

 

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 (18/04/2015)

Kết thúc quý 1 năm 2015, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

Doanh thu: 35.679.916.760 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.405.929.359 đồng.

Người viết : admin Ngày : 18/04/2015

 
Người viết : admin Ngày : 01/04/2015

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (27/03/2015)

Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với sự tham dự của 79 cổ đông đại diện sở hữu 2.114.920 cổ phần, tương đương 73,84 % trên vốn góp.

Đại hội đã biểu quyết  thông qua:

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 .

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015.

- Nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty

Người viết : admin Ngày : 27/03/2015

 
Người viết : SFN Ngày : 17/03/2015

 

THÔNG BÁO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (21/01/2015)

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: 27/3/2015

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015

Người viết : admin Ngày : 21/01/2015

 

Thông báo Chi cổ tức lần 2 năm 2014 (21/01/2015)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Chi cổ tức lần 2 năm 2014

Mức cổ tức: 8% trên vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chi cổ tức: từ ngày 13/3/2015.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015.

Người viết : admin Ngày : 21/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 09/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 09/01/2015