NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT (20/08/2014)

 Ông Đoàn Văn Dậu - Trưởng ban Ban Kiểm soát đã qua đời do bị bệnh.

Người viết : admin Ngày : 20/08/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 06/08/2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (17/07/2014)

 Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2.2014 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn:

DOANH THU: 45.688.961.513 đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 2.884.022.217 đồng - tăng 12,10% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: do Công ty thanh lý máy móc thiết bị cũ và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 22%.

Người viết : admin Ngày : 17/07/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 16/07/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 14/05/2014

 

THÔNG BÁO về Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh (12/05/2014)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn

Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Ông HỒ VĂN NGON

                               Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người viết : SFN Ngày : 12/05/2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (15/04/2014)

Quý 1 năm 2014  kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được như sau:

DOANH THU : 45.288.360.168 đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ : 2.805.441.190 đồng

Người viết : SFN Ngày : 15/04/2014

 

Công bố thông tin về các chức danh chủ chốt của công ty (01/04/2014)

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Ông HỒ VĂN NGON

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Ông LÊ HỮU PHƯỚC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: Ông ĐOÀN VĂN DẬU

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: Ông LÊ HỮU PHƯỚC

Người viết : SFN Ngày : 01/04/2014

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (28/03/2014)

 Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự của 60 cổ đông đại diện sở hữu 2.245.395 cổ phần, tương ứng 78,40% vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Kết quả hoạt động sản xuất  - kinh doanh năm 2013. 

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2014.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Người viết : admin Ngày : 28/03/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 12/03/2014