NEWS
Cổ đông

Người viết : SFN Ngày : 17/03/2015

 

THÔNG BÁO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (21/01/2015)

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: 27/3/2015

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015

Người viết : admin Ngày : 21/01/2015

 

Thông báo Chi cổ tức lần 2 năm 2014 (21/01/2015)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Chi cổ tức lần 2 năm 2014

Mức cổ tức: 8% trên vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chi cổ tức: từ ngày 13/3/2015.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015.

Người viết : admin Ngày : 21/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 09/01/2015

 
Người viết : admin Ngày : 09/01/2015

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (04/11/2014)

Ông Võ Văn Thành - thành viên Hội đồng quản trị đăng ký

mua 5.000 cổ phiếu SFN từ ngày 15.11.2014 đến ngày 16.01.2015

Người viết : SFN Ngày : 04/11/2014

 

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 (13/10/2014)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn thể hiện như sau:

Doanh thu: 45.264.315.668 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2.955.959.783 đồng

Người viết : SFN Ngày : 13/10/2014

 

TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT (29/08/2014)

 Ngày 29/08/2014, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã bầu Ông Nguyễn Văn Khai vào chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát thay cho Ông Đoàn Văn Dậu đã qua đời ngày 20/8/2014 do bị bệnh.

Người viết : SFN Ngày : 29/08/2014

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC (25/08/2014)

 Chi cổ tức lần 3 năm 2013 : tỉ lệ 1%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 100 đồng).

Chi cổ tức lần 1 năm 2014 : tỉ lệ 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16 tháng 09 năm 2014.

Ngày thanh toán: 03 tháng 10 năm 2014.

Người viết : SFN Ngày : 25/08/2014