NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (08/01/2016)

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15.3.2016

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25.01.2016

Người viết : admin Ngày : 08/01/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3 năm 2015 (13/10/2015)

Quý 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được:

Doanh thu: 42.901.088.983 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.165.545.966 đồng, tăng 40,92% so với cùng kỳ năm trước.

Người viết : admin Ngày : 13/10/2015

 

Thay đổi nhân sự ban kiểm soát (31/08/2015)

Từ ngày 01/9/2015, Bà Phạm Thị Cúc đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thay cho Ông Nguyễn Văn Khai theo quy định của pháp luật ( Điều 163 - Chương 5 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

Người viết : admin Ngày : 31/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 31/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 20/07/2015

 
Người viết : admin Ngày : 07/07/2015

 

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 (18/04/2015)

Kết thúc quý 1 năm 2015, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

Doanh thu: 35.679.916.760 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.405.929.359 đồng.

Người viết : admin Ngày : 18/04/2015

 
Người viết : admin Ngày : 01/04/2015

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (27/03/2015)

Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với sự tham dự của 79 cổ đông đại diện sở hữu 2.114.920 cổ phần, tương đương 73,84 % trên vốn góp.

Đại hội đã biểu quyết  thông qua:

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 .

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015.

- Nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty

Người viết : admin Ngày : 27/03/2015