NEWS
Cổ đông

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Văn Thành- thành viên HĐQT (23/06/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Kết quả số cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu.

Lý do: giá mua không phù hợp.

Người viết : admin Ngày : 23/06/2016

 

THÀNH VIÊN HDQT đăng ký mua cổ phiếu (21/05/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Người viết : admin Ngày : 21/05/2016

 
Người viết : admin Ngày : 15/04/2016

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Khai (06/04/2016)

Từ ngày 08.3.2016 đến ngày 06.4.2016, Ông Nguyễn Văn Khai - trưởng ban BKS đã mua 1.000 cổ phiếu SFN.

Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 cổ phiếu

Người viết : admin Ngày : 06/04/2016

 

THÔNG BÁO ngày thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (30/03/2016)

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 13/04/2016 (thay vì 06/04/2016).

Ngày chi cổ tức là 22/04/2016.

 

Người viết : admin Ngày : 30/03/2016

 

THÔNG BÁO về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (30/03/2016)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: thay đổi lần thứ 9, ngày 29/03/2016

Nội dung thay đổi: Bà Nguyễn Thị Thúy  - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật.

Người viết : admin Ngày : 30/03/2016

 

THÔNG BÁO về thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (22/03/2016)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi cổ tức lần 2 năm 2015.

Tỉ lệ chi: 9%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Ngày thanh toán: ngày 22 tháng 4 năm 2016

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06 tháng 4 năm 2016.

 

Người viết : admin Ngày : 22/03/2016

 

Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (22/03/2016)

Bà NGUYỄN THỊ THÚY là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN VĂN KHAI là Trưởng ban BKS

Người viết : admin Ngày : 22/03/2016

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (15/03/2016)

Vào lúc 8 giờ 45 ngày 15/3/2016, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của 76 cổ đông, đại diện sở hữu 1.982.312 cổ phần, đạt tỉ lệ 69,2% trên vốn góp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

Kết quả sản xuất  - kinh doanh năm 2015.

Kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2016.

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Người viết : admin Ngày : 15/03/2016

 
Người viết : admin Ngày : 09/03/2016