NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (22/03/2016)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi cổ tức lần 2 năm 2015.

Tỉ lệ chi: 9%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Ngày thanh toán: ngày 22 tháng 4 năm 2016

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06 tháng 4 năm 2016.

 

Người viết : admin Ngày : 22/03/2016

 

Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (22/03/2016)

Bà NGUYỄN THỊ THÚY là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN VĂN KHAI là Trưởng ban BKS

Người viết : admin Ngày : 22/03/2016

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (15/03/2016)

Vào lúc 8 giờ 45 ngày 15/3/2016, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của 76 cổ đông, đại diện sở hữu 1.982.312 cổ phần, đạt tỉ lệ 69,2% trên vốn góp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

Kết quả sản xuất  - kinh doanh năm 2015.

Kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2016.

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Người viết : admin Ngày : 15/03/2016

 
Người viết : admin Ngày : 09/03/2016

 
Người viết : admin Ngày : 08/03/2016

 

Công bố thông tin bất thường 24 giờ (18/02/2016)

Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do xác định và thực hiện sai thuế suất GTGT đầu ra khi bán chỉ cước nhập khẩu phục vụ đánh bắt thủy hải sản.

Người viết : admin Ngày : 18/02/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 Năm 2015 (15/01/2016)

Quý 4 năm 2015, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cô phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

- Doanh thu: 42.512.500.625 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.560.573.642 đồng.

Người viết : admin Ngày : 15/01/2016

 
Người viết : admin Ngày : 15/01/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (08/01/2016)

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15.3.2016

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25.01.2016

Người viết : admin Ngày : 08/01/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3 năm 2015 (13/10/2015)

Quý 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được:

Doanh thu: 42.901.088.983 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.165.545.966 đồng, tăng 40,92% so với cùng kỳ năm trước.

Người viết : admin Ngày : 13/10/2015