NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 1 năm 2016 (05/09/2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Chi trả cổ tức năm 2016 - lần 1 - bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 8% / cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2016.

Ngày thanh toán: 05/10/2016.

Người viết : SFN Ngày : 05/09/2016

 
Người viết : admin Ngày : 04/08/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016 (18/07/2016)

Quý 2 năm 2016, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được như sau:

Doanh thu: 35.384.771.127 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.361.898.981 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.771.002.349 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016 tăng 38,14 % so với cùng kỳ năm trước do lãi vay ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, Công ty đầu tư máy móc thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm.

Người viết : admin Ngày : 18/07/2016

 
Người viết : admin Ngày : 11/07/2016

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Văn Thành- thành viên HĐQT (23/06/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Kết quả số cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu.

Lý do: giá mua không phù hợp.

Người viết : admin Ngày : 23/06/2016

 

THÀNH VIÊN HDQT đăng ký mua cổ phiếu (21/05/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Người viết : admin Ngày : 21/05/2016

 
Người viết : admin Ngày : 15/04/2016

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Khai (06/04/2016)

Từ ngày 08.3.2016 đến ngày 06.4.2016, Ông Nguyễn Văn Khai - trưởng ban BKS đã mua 1.000 cổ phiếu SFN.

Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 cổ phiếu

Người viết : admin Ngày : 06/04/2016

 

THÔNG BÁO ngày thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (30/03/2016)

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 13/04/2016 (thay vì 06/04/2016).

Ngày chi cổ tức là 22/04/2016.

 

Người viết : admin Ngày : 30/03/2016

 

THÔNG BÁO về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (30/03/2016)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: thay đổi lần thứ 9, ngày 29/03/2016

Nội dung thay đổi: Bà Nguyễn Thị Thúy  - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật.

Người viết : admin Ngày : 30/03/2016