NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về Chi cổ tức lần 2 năm 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông 2017 (16/01/2017)

1. Chi cổ tức năm 2016 lần 2:

     Tỉ lệ chi cổ tức: 8% /cổ phiếu

      Ngày chi cổ tức: 03/3/2017

      Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017

2. Tổ chức Đại hội cổ đông 2017 vào ngày 24/3/2017

Người viết : admin Ngày : 16/01/2017

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 3 năm 2016 (18/10/2016)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

Doanh thu: 36.607.605.629 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.397.558.115 đồng

Người viết : admin Ngày : 18/10/2016

 

THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 1 năm 2016 (05/09/2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Chi trả cổ tức năm 2016 - lần 1 - bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 8% / cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2016.

Ngày thanh toán: 05/10/2016.

Người viết : SFN Ngày : 05/09/2016

 
Người viết : admin Ngày : 04/08/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016 (18/07/2016)

Quý 2 năm 2016, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được như sau:

Doanh thu: 35.384.771.127 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.361.898.981 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.771.002.349 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016 tăng 38,14 % so với cùng kỳ năm trước do lãi vay ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, Công ty đầu tư máy móc thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm.

Người viết : admin Ngày : 18/07/2016

 
Người viết : admin Ngày : 11/07/2016

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Văn Thành- thành viên HĐQT (23/06/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Kết quả số cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu.

Lý do: giá mua không phù hợp.

Người viết : admin Ngày : 23/06/2016

 

THÀNH VIÊN HDQT đăng ký mua cổ phiếu (21/05/2016)

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Người viết : admin Ngày : 21/05/2016

 
Người viết : admin Ngày : 15/04/2016

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Khai (06/04/2016)

Từ ngày 08.3.2016 đến ngày 06.4.2016, Ông Nguyễn Văn Khai - trưởng ban BKS đã mua 1.000 cổ phiếu SFN.

Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 cổ phiếu

Người viết : admin Ngày : 06/04/2016