NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN về việc thay đổi địa chỉ thư điện tử của công ty (15/11/2017)

 Kể từ ngày 15/11/2017 địa chỉ thư điện tử  của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn là:

 sfnetco@sfn.vn

Người viết : SFN Ngày : 15/11/2017

 
Người viết : SFN Ngày : 13/10/2017

 

THÔNG BÁO điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông (07/09/2017)

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/9/2017 (thay vì 20/9/2017 như đã thông báo ngày 06/9/2017)

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017

3. Tỉ lệ chi cổ tức: 9%/cổ phiếu

Người viết : admin Ngày : 07/09/2017

 

THÔNG BÁO chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 (06/09/2017)

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

được chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/9/2017.

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017.

3. Tỉ lệ:

- Chi bổ sung cổ tức năm 2016: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng).

- Chi cổ tức lần 1 năm 2017: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

Người viết : admin Ngày : 06/09/2017

 
Người viết : admin Ngày : 14/08/2017

 
Người viết : SFN Ngày : 24/07/2017

 
Người viết : admin Ngày : 13/07/2017

 
Người viết : admin Ngày : 18/04/2017

 

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (12/04/2017)

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật (cũ): Bà Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người đại diện theo pháp luật (mới): Ông Lê Hữu Phước - Giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người viết : admin Ngày : 12/04/2017

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (24/03/2017)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 24 tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tổng số cổ đông tham dự là: 78 người, đại diện 2.141.437 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 74,77%

Người viết : admin Ngày : 24/03/2017