NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 13/07/2017

 
Người viết : admin Ngày : 18/04/2017

 

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (12/04/2017)

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật (cũ): Bà Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người đại diện theo pháp luật (mới): Ông Lê Hữu Phước - Giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người viết : admin Ngày : 12/04/2017

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (24/03/2017)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 24 tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tổng số cổ đông tham dự là: 78 người, đại diện 2.141.437 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 74,77%

Người viết : admin Ngày : 24/03/2017

 
Người viết : admin Ngày : 09/03/2017

 
Người viết : admin Ngày : 09/03/2017

 
Người viết : admin Ngày : 17/01/2017

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016 (17/01/2017)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

- Doanh thu: 38.332.614.102 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.891.692.187 đồng

Người viết : admin Ngày : 17/01/2017

 

THÔNG BÁO về Chi cổ tức lần 2 năm 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông 2017 (16/01/2017)

1. Chi cổ tức năm 2016 lần 2:

     Tỉ lệ chi cổ tức: 8% /cổ phiếu

      Ngày chi cổ tức: 03/3/2017

      Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017

2. Tổ chức Đại hội cổ đông 2017 vào ngày 24/3/2017

Người viết : admin Ngày : 16/01/2017

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 3 năm 2016 (18/10/2016)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

Doanh thu: 36.607.605.629 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.397.558.115 đồng

Người viết : admin Ngày : 18/10/2016