NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 14/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 12/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2018

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2018

 

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (19/01/2018)

Kết quả sản xuất - kinh doanh trong quý 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được như sau:

Doanh thu: 42.176.843.371 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2.951.689.106 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/01/2018

 
Người viết : admin Ngày : 02/01/2018

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN về việc thay đổi địa chỉ thư điện tử của công ty (15/11/2017)

 Kể từ ngày 15/11/2017 địa chỉ thư điện tử  của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn là:

 sfnetco@sfn.vn

Người viết : SFN Ngày : 15/11/2017

 
Người viết : SFN Ngày : 13/10/2017

 

THÔNG BÁO điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông (07/09/2017)

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/9/2017 (thay vì 20/9/2017 như đã thông báo ngày 06/9/2017)

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017

3. Tỉ lệ chi cổ tức: 9%/cổ phiếu

Người viết : admin Ngày : 07/09/2017

 

THÔNG BÁO chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 (06/09/2017)

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

được chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/9/2017.

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017.

3. Tỉ lệ:

- Chi bổ sung cổ tức năm 2016: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng).

- Chi cổ tức lần 1 năm 2017: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

Người viết : admin Ngày : 06/09/2017