NEWS
Cổ đông

THÔNG TIN NỘI BỘ (20/04/2009)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2009 - 2014 BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

Người viết : admin Ngày : 20/04/2009

 
Người viết : admin Ngày : 17/04/2009

 

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (31/03/2009)

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và chi trả cổ tức lần hai năm 2008 như sau :
1. Thời gian Đại hội : 8h30 ngày 11/04/2009
2. Địa điểm : Khách sạn CONTINENTAL – 132 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. HCM.

Người viết : admin Ngày : 31/03/2009