NEWS
Cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CT CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN (24/03/2010)

THỜI GIAN :       8 GIỜ 30    NGÀY  03.04.2010       

ĐỊA ĐIỂM    :         KHÁCH SẠN CONTINENTAL

                     132 - 134 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HCM                  

Người viết : SFN Ngày : 24/03/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 17/03/2010

 

SFN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2010 (11/02/2010)

 SFN: 02.3.2010 Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ 2010

Người viết : SFN Ngày : 11/02/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 20/01/2010

 
Người viết : admin Ngày : 16/10/2009

 
Người viết : admin Ngày : 24/09/2009

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (07/08/2009)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2009 đến 30.6.2009

Người viết : admin Ngày : 07/08/2009

 
Người viết : admin Ngày : 17/07/2009

 
Người viết : admin Ngày : 06/06/2009

 
Người viết : admin Ngày : 27/05/2009