NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 (19/10/2020)

Quý 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu: 38.976.690.233 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.761.693.299 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/10/2020

 

THÔNG BÁO tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (01/09/2020)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 17/9/2020.

Ngày tạm ứng cổ tức: 29/10/2020.

Người viết : admin Ngày : 01/09/2020

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2020

 
Người viết : admin Ngày : 24/07/2020

 
Người viết : admin Ngày : 17/07/2020

 

THÔNG BÁO chi cổ tức lần 2 năm 2019 (30/06/2020)

Chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019.

Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7/2020

Ngày thanh toán: 24/7/2020

Người viết : admin Ngày : 30/06/2020

 
Người viết : admin Ngày : 23/06/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ (22/06/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn họp ngày 22/6/2020 và bầu Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Văn My

Thành viên độc lập HĐQT: Ông Nguyễn Bắc Hải

 

Người viết : admin Ngày : 22/06/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2020 (22/06/2020)

Đính chính nội dung thông tin tại chi tiết :

- Lợi nhuận còn lại để chi cổ tức năm 2019: 3.415.586.970 đồng (thay vì 5.586.970 đồng như đã công bố).

Các chi tiết khác không thay đổi

Người viết : admin Ngày : 22/06/2020

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (19/06/2020)

Vào lúc 8 giờ 30, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với sự tham dự của 44 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.625.777 cổ phần, đạt tỉ lệ 91,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí kết quả thực hiện chỉ tiêu - kế hoạch năm 2019, mức chi cổ tức năm 2019, và chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Người viết : admin Ngày : 19/06/2020