NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (19/04/2019)

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1/2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

Doanh thu: 38.085.357.725 đồng

Chi phí: 37.133.705.416 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 951.652.309 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/04/2019

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (01/04/2019)

Ngày 01/4/2019, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã họp lần thứ I để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS và bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Kết quả:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Quang Tường Thụy

Trưởng ban BKS: Ông Nguyễn Văn Khai

Giám đốc công ty: Ông Lê Hữu Phước

 

Người viết : admin Ngày : 01/04/2019

 

NGHỊ QUYẾT Đại hội cổ đông thường niên 2019 (29/03/2019)

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại TT Bồi dưỡng Chính trị quận 4, TP.HCM.

Tham dự đại hội có sự hiện diện của 65 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.445.548 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 81,52% trên vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2018,  kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2019, và bầu Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã quyết định tỉ lệ cổ tức năm 2018 là 14%.

Ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức lần 2 năm 2018: ngày 22/4/2019.

Ngày chi cổ tức lần 2 năm 2018: ngày 08/5/2019.

Người viết : admin Ngày : 29/03/2019

 
Người viết : admin Ngày : 13/03/2019

 
Người viết : admin Ngày : 13/03/2019

 

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (13/03/2019)

Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ năm, 28 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.

Người viết : admin Ngày : 13/03/2019

 
Người viết : admin Ngày : 19/01/2019

 
Người viết : admin Ngày : 18/01/2019

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (08/01/2019)

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ năm, 28/3/2019

Điạ điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Thành phần tham dự: cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày chốt danh sách cổ đông: 14/02/2019)

Nội dung:   - Báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018

                  - Báo cáo Kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019

                 - Báo cáo trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

                 -  Một số vấn đề khác

 

Người viết : admin Ngày : 08/01/2019