NEWS
Cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (17/01/2020)

 Ông Võ Văn Thành, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

đăng ký bán 10.000 cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Thời gian giao dịch từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

Kết quả giao dịch: 00 cổ phiếu

Lý do: không khớp lệnh.

Người viết : admin Ngày : 17/01/2020

 
Người viết : admin Ngày : 17/01/2020

 
Người viết : admin Ngày : 17/01/2020

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (08/01/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Thời gian: 8 giờ ngày thứ năm, 26/3/2020

Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, 85-87 đường Tân Vĩnh, TP.HCM

Thành phần tham dự: theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày chốt danh sách cổ đông: 14/02/2020)

Người viết : Ngày : 08/01/2020

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (17/12/2019)

Ông Võ Văn Thành, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

đăng ký bán 10.000 cổ phiếu SFN

thời gian thực hiện: từ 16/12/2019 đến 15/01/2020

Người viết : admin Ngày : 17/12/2019

 

THÔNG BÁO CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019 (lần 1) (28/10/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11 tháng 11 năm 2019.

2. Lý do và mục đích: chi tạm ứng cổ tức năm 2019 (lần 1) bằng tiền mặt.

3. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 (lần 1): 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng).

4. Ngày thanh toán cổ tức: 29 tháng 11 năm 2019.

5. Địa điểm thực hiện:

- Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

- Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người viết : admin Ngày : 28/10/2019

 
Người viết : admin Ngày : 18/10/2019

 
Người viết : admin Ngày : 14/08/2019

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2019

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2019