NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (28/05/2020)

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu, 19/6/2020.

Điạ điểm: Phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 28/05/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/05/2020)

Bà Lê Thị Phương Thảo - phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty và nghỉ việc từ ngày 09/5/2020.

Lý do: nghỉ hưu

Người viết : admin Ngày : 08/05/2020

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2020 (17/04/2020)

Kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2020:

- Doanh thu: 36.985.690.373 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.008.020.309 đồng

Người viết : admin Ngày : 17/04/2020

 

THÔNG BÁO thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (16/03/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới trân trọng thông báo đến quý cổ đông nội dung tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vì lý do dịch viêm phổi Covid-19 đang lây nhanh, nhằm thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc không tập trung đông người, Công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là trong vòng 30 ngày sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Công ty sẽ công bố thông tin (thay cho thư mời) về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của Công ty để quý cổ đông được biết và đến dự họp.

 

Người viết : admin Ngày : 16/03/2020

 
Người viết : admin Ngày : 05/03/2020

 
Người viết : admin Ngày : 05/03/2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC (05/03/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty,

Căn cứ năng lực, đạo đức của người quản lý tại Công ty,

Quyết nghị bổ nhiệm Ông Lâm Thống Nhứt, sinh ngày 19/12/1975, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn, phụ trách lĩnh vực sản xuất.

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 04 tháng 3 năm 2020.

 

Người viết : admin Ngày : 05/03/2020

 

THÔNG BÁO thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (20/02/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc thay đổi điạ điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Điạ điểm đã thông báo: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4, TP.HCM

Điạ điểm thay đổi: Khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, quận 1 , TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 20/02/2020

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (17/01/2020)

 Ông Võ Văn Thành, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

đăng ký bán 10.000 cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Thời gian giao dịch từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

Kết quả giao dịch: 00 cổ phiếu

Lý do: không khớp lệnh.

Người viết : admin Ngày : 17/01/2020

 
Người viết : admin Ngày : 17/01/2020