NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 02/04/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 

THÔNG BÁO triệu tập ĐHĐCĐTN 2021 và chi cổ tức năm 2020 lần 2 (07/02/2021)

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 02/4/2021 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 lần 2 bằng tiền mặt: ngày 22/3/2021, tỉ lệ 7%/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: ngày 01/3/2021.

Người viết : admin Ngày : 07/02/2021

 
Người viết : admin Ngày : 29/01/2021

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020 (19/01/2021)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

- Doanh thu               : 39.531.863.895 đồng

- Chi phí                     : 35.067.753.824 đồng

- Lợi nhuận trước thuế:  4.464.110.071 đồng

.

Người viết : admin Ngày : 19/01/2021

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 (19/10/2020)

Quý 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu: 38.976.690.233 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.761.693.299 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/10/2020

 

THÔNG BÁO tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (01/09/2020)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 17/9/2020.

Ngày tạm ứng cổ tức: 29/10/2020.

Người viết : admin Ngày : 01/09/2020

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2020